Algemene voorwaarden

Definities

 1. FulPhil Professional Organizing: eenmanszaak, gevestigd te Weert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het nummer: 82315949.
 2. Klant: Jij/degene die, als ondernemer of particulier, in contact treedt met FulPhil Professional Organizing en/of een of meer opdrachten verstrekt aan of aanneemt van FulPhil Professional Organizing.
 3. Partijen: FulPhil Professional Organizing en klant samen.
 4. Opdracht/overeenkomst: het verzoek van klant aan FulPhil Professional Organizing om deel te nemen aan of deel te nemen aan een of meerdere onderdelen van het aanbod van FulPhil Professional Organizing.
 5. Diensten/aanbod: alle diensten die je kunt afnemen van FulPhil Professional Organizing: één-op-één coaching, online-coaching, opleidingen, cursussen, events en workshops. Het actuele aanbod van alle diensten staat weergegeven op de website www.fulphil.nl

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens FulPhil Professional Organizing.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. FulPhil Professional Organizing mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden staat op de website.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van FulPhil Professional Organizing zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De overeenkomst tussen de klant en FulPhil Professional Organizing komt tot stand zodra de klant een dienst of product op de website van FulPhil Professional Organizing heeft besteld.
 3. Bestelt de klant een dienst of product niet direct via de website van FulPhil Professional Organizing, maar op een andere manier, dan komt de overeenkomst tussen partijen tot stand zodra de klant de offerte van FulPhil Professional Organizing heeft getekend, waarin de afspraken zijn vastgelegd.
 4. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 5. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
 7. Mondelinge toezeggingen van FulPhil Professional Organizing zijn pas bindend zodra deze schriftelijk zijn bevestigd aan klant.

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt FulPhil Professional Organizing zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt FulPhil Professional Organizing slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die FulPhil Professional Organizing hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die FulPhil Professional Organizing hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan FulPhil Professional Organizing te allen tijde wijzigen. 
 3. FulPhil Professional Organizing heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal FulPhil Professional Organizing prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 5. De consument heeft het recht om de overeenkomst met FulPhil Professional Organizing op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 6. Betaling kan ineens of, als FulPhil Professional Organizing dat schriftelijk aanbiedt, in termijnen. Als de klant betaald in termijnen, dan blijft ook na het einde van de overeenkomst de verplichting tot betaling bestaan, net zolang tot de klant het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald.
 7. Betaling van online-trainingen en cursussen gebeurd direct elektronisch bij het bestellen c.q. aangaan van de overeenkomst. Het verschuldigde bedrag kan ineens of in termijnen, als die mogelijkheid er is en de klant hiervoor gekozen heeft. Na elke betaling ontvangt de klant de factuur per e-mail.
 8. Betaling van face-to face coaching of van coaching dmv videobellen dient vooraf aan het afgesproken coaching traject te gebeuren of binnen de tussen de partijen afgesproken termijn die is vastgelegd in de getekende offerte.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is FulPhil Professional Organizing gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan FulPhil Professional Organizing. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag FulPhil Professional Organizing zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van FulPhil Professional Organizing op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door FulPhil Professional Organizing, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan FulPhil Professional Organizing te betalen. 

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan FulPhil Professional Organizing te verrekenen met een vordering op FulPhil Professional Organizing. 

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor FulPhil Professional Organizing enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. FulPhil Professional Organizing voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. FulPhil Professional Organizing heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat FulPhil Professional Organizing tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat FulPhil Professional Organizing tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan FulPhil Professional Organizing.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert FulPhil Professional Organizing de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door FulPhil Professional Organizing redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen FulPhil Professional Organizing en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant FulPhil Professional Organizing schriftelijk in gebreke stellen. 

Intellectueel eigendom 

 1. FulPhil Professional Organizing behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FulPhil Professional Organizing (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. Tijdens de online-training heeft de klant toegang tot de materialen en online community van FulPhil Professional Organizing tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 4. Zodra de online-training voor de klant eindigt, heeft hij niet langer toegang tot de materialen en online community van FulPhil Professional Organizing, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van FulPhil Professional Organizing ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende FulPhil Professional Organizing waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan FulPhil Professional Organizing schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van FulPhil Professional Organizing waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart FulPhil Professional Organizing tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door FulPhil Professional Organizing geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door FulPhil Professional Organizing geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant FulPhil Professional Organizing daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen FulPhil Professional Organizing uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat FulPhil Professional Organizing in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat FulPhil Professional Organizing gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan FulPhil Professional Organizing.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling FulPhil Professional Organizing ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als FulPhil Professional Organizing een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan FulPhil Professional Organizing verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid FulPhil Professional Organizing

 1. FulPhil Professional Organizing is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. FulPhil Professional Organizing is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 3. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 4. Als de klant onjuiste of onvolledige gegevens heeft doorgegeven aan FulPhil Professional Organizing, is FulPhil Professional Organizing niet aansprakelijk als hierdoor schade bij de klant ontstaat.
 5. De aansprakelijkheid van FulPhil Professional Organizing voor tekortkomingen in producten en diensten van derden is uitgesloten.
 6. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet de klant FulPhil Professional Organzing eerst schriftelijk in gebreke stellen en FulPhil Professional Organizing nog een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen of eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van FulPhil Professional Organizing vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer FulPhil Professional Organizing toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door FulPhil Professional Organizing niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat FulPhil Professional Organizing in verzuim is. 
 3. FulPhil Professional Organizing heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien FulPhil Professional Organizing kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van FulPhil Professional Organizing in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan FulPhil Professional Organizing kan worden toegerekend in een van de wil van FulPhil Professional Organizing onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van FulPhil Professional Organizing kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor FulPhil Professional Organizing 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat FulPhil Professional Organizing er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. FulPhil Professional Organizing is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. FulPhil Professional Organizing is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal FulPhil Professional Organizing zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van FulPhil Professional Organizing. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat FulPhil Professional Organizing bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar FulPhil Professional Organizing is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 april 2021.